MENU

WYPEŁNIJ ZGŁOSZENIE I ZDOBĄDŹ REPORTAŻ ŚLUBNY
REGULAMIN
Aby wziąć udział w konkursie należy:
1. W komentarzu pod postem napisać datę ślubu
2. Udostępnić post z fb na swoim profilu na portalu facebook
3. Wypełnić formularz konkursowy na stronie www.piotrludzinski.pl/konkurs
4. Konkurs dotyczy tylko ślubów, które odbędą się w 2018 roku
5.Wysłać 3 Wasze wspólne zdjęcia

§ 1
Organizacja Konkursu
Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają:
1. „Organizator” – organizatorem Konkursu jest Fotografia Piotr Ludziński
2. „Uczestnik” – para, która zgłasza swój udział w Konkursie.
3. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grachhazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.). Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.
4. Przystąpienie do udziału w Konkursie przez Uczestnika jest równoznaczne z akceptacją przez niego postanowień Regulaminu Konkursu. Przystępując do Konkursu, Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Naruszenie przez Uczestnika tego zobowiązania stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu.
5. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, że w przypadku otrzymania nagrody w Konkursie, wyraża zgodę na późniejsze wykorzystanie dzieła w materiałach reklamujących działalność wykonawcy, konkursach, mediach, reklamach itp i z tego tytułu nie będzie przedstawiał żadnych roszczeń finansowych.
§ 2
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.
2. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz strony www.piotrludzinski.pl
2a. Promocja konkursu może zostać dowolnie rozszerzona 
3. O zakończeniu i wyborze zwycięzcy konkursu decyduje Organizator
§ 3
Uczestnictwo w Konkursie
1. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Uczestnik do momentu wyłonienia zwycięzcy może wycofać się z uczestnictwa w Konkursie.
3. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik musi:
a) udostępnić na swoim profilu na portalu facebook post z informacją o konkursie,
c) wypełnić i wysłać formularz konkursowy umieszczony na stronie www.piotrludzinski.pl/konkurs/
4. Uczestnik oświadcza że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptuje jego postanowienia. 
5. Do Konkursu zakwalifikowane zostaną tylko te osoby, które poprawnie i w całości wypełnią i wyślą formularz konkursowy
6. Użytkownicy mogą przesłać tylko jedno zgłoszenie w odpowiedzi na konkurs.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji w każdym czasie przesyłanych zgłoszeń (formularzy konkursowych)
8. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie
§ 5
Przyznawanie nagród
1. Zwycięskie zgłoszenie konkursowe zostanie wyłonione przez Organizatora
2. O wygranej zwycięzcy Konkursu powiadomieni zostaną drogą telefoniczną lub przez portal facebook lub drogą mailową na ten sam adres mailowy, który został wpisany w formularzu konkursowym.
3. W celu wyrażenia chęci otrzymania nagrody, Uczestnik zobowiązany jest do odpowiedzi mailowej w terminie do 3 dni od otrzymania wiadomości mailowej od Organizatora i podania danych
niezbędnych do odbioru nagrody.
4. Dalszy kontakt ze zwycięzcami Konkursu będzie odbywał się mailowo i/lub telefonicznie i/lub przez media społecznościowe
5. Nagrodą w konkursie jest wykonanie reportażu ślubnego (zgodnie z podpisaną umową)
6. Po uzgodnieniu szczegółów, Organizator podpisze umowę ze zwycięzcą Konkursu
7. Ewentualne koszty podróży Organizatora na miejsce ślubu oraz ewentualne inne koszty pokrywają zwycięzcy konkursu, dla których organizowana jest sesja.
8. Fundatorem nagrody jest Organizator
9. Nagroda nie będzie podlegała wymianie na gotówkę ani na inne nagrody.
10. Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody w przypadku gdy:
a) Odmówi przyjęcia nagrody,
b) Kontakt z Uczestnikiem nie będzie możliwy, z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu,
c) Zwycięzca Konkursu nie spełni warunków Regulaminu uprawniających go do wzięcia udziału w Konkursie lub/i otrzymania nagrody.
11. Jeśli nagroda nie zostanie zrealizowana w Konkursie z przyczyn niezależnych od Organizatora, bądź też zwycięzca Konkursu utraci prawo do nagrody z przyczyn wskazanych w niniejszym
Regulaminie, pozostanie ona wówczas do dyspozycji Organizatora.
12. Organizator zastrzega możliwość publikacji powstałych zdjęć w ramach autopromocji i marketingu bez żadnych ograniczeń
§ 6
Dane Osobowe
1. Organizator informuje, iż jest Administratorem Danych, danych osobowych Uczestników Konkursu, których dane są zbierane i przetwarzane wyłącznie dla celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu na podstawie zgody udzielonej przez ww. osoby zgodnie z art. 23 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm). Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu może następować także w celu wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych wyłącznie w zakresie nie prowadzącym do naruszenia praw i wolności Uczestników konkursu na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu oraz wydania nagrody.
3.Uczestnik zgadza się na otrzymanie ofert/cenników usług ślubnych świadczonych przez Organizatora 

§ 7
Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia Uczestnika Konkursu o przyznaniu Nagrody lub nieprzekazaniu jej z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi Uczestnikami 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.
4. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby niniejszego Konkursu oraz przez Organizatora na potrzeby Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ZAMNKNIJ MENU